Dragi učenici i roditelji,

Ustanova za obrazovanje odraslih Dante organizira pripreme za državnu maturu za višu i nižu razinu iz matematike te hrvatskog, engleskog i njemačkog jezika.

Pripreme će se održavati u vrijeme proljetnih praznika, od utorka 3. travnja do nedjelje 8. travnja 2018., te sljedeće subote i nedjelje: 14., 15., 21., 22., 28. i 29. travnja 2018.

PredmetMatematikaHrvatski jezikEngleski jezikNjemački jezik
RazinaVišaNižaVišaNižaVišaNižaVišaNiža
Fond sati6040403040304030
Cijena1500 kn1000 kn1000 kn750 kn1000 kn750 kn1000 kn750 kn
Termin održavanja3.-8.4.
14.-15.4.
21.-22.4.
28.-29.4.

od 8 do 12 sati
3.-8.4.
14.-15.4.od 8 do 12 sati
3.-8.4.
14.-15.4.od 12.30 do 16.30 sati
3.-8.4.
od 12.30 do 16.30 sati
3.-8.4.
14.-15.4.od 17 do 21 sati
3.-8.4.
od 17 do 21 sati
3.-8.4.
14.-15.4.od 17 do 21 sati
3.-8.4.
od 17 do 21 sati

Ukoliko polaznik upiše pripreme iz dva predmeta, ukupna cijena priprema umanjuje se za 5%.

Ukoliko polaznik upiše pripreme iz tri predmeta, ukupna cijena priprema umanjuje se za 10%.

Prijave traju do 26. ožujka 2018.

Prijaviti se možete putem obrasca, na mail info@dante-ri.hr, na broj telefona 051 321 336 ili u tajništvu škole Dante, Pomerio 23, Rijeka, radnim danom od 9 do 20 sati.

Saznajte više

Pripreme za državnu maturu iz matematike za višu razinu u trajanju od 60 školskih sati održavat će se od utorka 3. travnja do nedjelje 8. travnja, od 8 do 12 sati, te sljedeće vikende: 14., 15., 21., 22., 28. i 29. travnja, od 8 do 12 sati.

Sadržaj priprema: Brojevi i algebra (skupovi brojeva N, Z, Q i R, elementarno računanje, postotci i omjeri, algebarski izrazi i algebarski razlomci, mjerne jedinice), Funkcije (pojam funkcije, zadavanje i operacije s njima, linearna i kvadratna funkcija, funkcija apsolutne vrijednosti, funkcija drugoga korijena, polinomi i racionalne funkcije, eksponencijalna i logaritamska funkcija, trigonometrijske funkcije, nizovi, derivacija funkcije), Jednadžbe i nejednadžbe (linearne jednadžbe i nejednadžbe, kvadratne jednadžbe i nejednadžbe, jednadžbe i nejednadžbe s apsolutnim vrijednostima, jednostavnije polinomske i racionalne jednadžbe i nejednadžbe, eksponencijalne i logaritamske jednadžbe i nejednadžbe, trigonometrijske jednadžbe, sustavi navedenih jednadžbi i nejednadžbi), Geometrija (elementarna geometrija likova u ravnini, odnosi među geometrijskim objektima u prostoru, prizma, piramida, valjak, stožac, kugla, koordinatni sustav na pravcu i u ravnini, jednadžba pravca), Trigonometrija (trigonometrija pravokutnoga trokuta, trigonometrija raznostraničnoga trokuta, koordinatni sustav na pravcu i u ravnini, vektori, jednadžba pravca krivulje drugoga reda), Modeliranje (sva područja ispitivanja)

Cijena priprema je 1500 kuna po osobi.

Pripreme za državnu maturu iz matematike za nižu razinu u trajanju od 40 školskih sati održavat će se od utorka 3. travnja do nedjelje 8. travnja, od 8 do 12 sati, te u subotu 14. travnja i nedjelju 15. travnja, od 8 do 12 sati.

Sadržaj priprema: Brojevi i algebra (skupovi brojeva N, Z, Q i R, elementarno računanje, postotci i omjeri, algebarski izrazi, algebarski razlomci, mjerne jedinice), Funkcije (linearna, kvadratna i eksponencijalna funkcija s bazom 10), Jednadžbe i nejednadžbe (linearne jednadžbe i nejednadžbe, kvadratne jednadžbe, jednostavnije eksponencijalne jednadžbe, jednostavniji sustavi linearnih i/ili kvadratnih jednadžbi), Geometrija (elementarna geometrija likova u ravnini, prizma, piramida, valjak, stožac, kugla, koordinatni sustav na pravcu i u ravnini, jednadžba pravca), Modeliranje (sva područja ispitivanja)

Cijena priprema je 1000 kuna po osobi.

Pripreme za državnu maturu iz hrvatskog jezika za višu razinu u trajanju od 40 školskih sati održavat će se od utorka 3. travnja do nedjelje 8. travnja, od 12.30 do 16.30 sati, te u subotu 14. travnja i nedjelju 15. travnja, od 12.30 do 16.30 sati.

Sadržaj priprema: Teorija književnosti: lirika, Teorija književnosti: epika, drama, diskurzivni književni oblici, Uvod u esej, Najčešće pogreške, Temeljna civilizacijska djela, Antička književnost, Sofoklo: Antigona, Srednji vijek, Humanizam/predrenesansa, Renesansa, Hrvatska renesansa, Marin Držić: Dundo Maroje, Barok, Klasicizam i prosvjetiteljstvo, Predromantizam, J. W. Goethe: Patnje mladog Werthera, Romantizam, E. A. Poe: Crni mačak, Hrvatski romantizam, Protorealizam, Realizam, G. Flaubert: Gospođa Bovary, F. M. Dostojevski: Zločin i kazna, Hrvatski realizam, Modernizam (Baudelaire, Ibsen), Hrvatska moderna (Matoš, Vidrić, Begović, dijalektalna lirika), M. Cihlar Nehajev: Bijeg, Avangarda (Proust, Pirandello), F. Kafka: Preobrazba, Hrvatska književnost od 1916. do 1952., A. B. Šimić: Preobraženja, M. Krleža: Gospoda Glembajevi, Povratak Filipa Latinovicza, Kasni modernizam, S. Beckett, J. D. Salinger: Lovac u žitu, A. Camus: Stranac, Druga moderna (Ujević, Cesarić, Tadijanović, Slamnig, Mihalić, Kaštelan, Parun, Pupačić), R. Marinković: Ruke, Postmodernizam, I. Aralica, A. Šoljan: Kratki izlet, Fonetika i fonologija, Morfologija, Sintaksa, Leksikologija, Uvježbavanje zadataka iz jezika

Cijena priprema je 1000 kuna po osobi.

Pripreme za državnu maturu iz hrvatskog jezika za nižu razinu u trajanju od 30 školskih sati održavat će se od utorka 3. travnja do nedjelje 8. travnja, od 12.30 do 16.30 sati.

Sadržaj priprema: Teorija književnosti: lirika, Teorija književnosti: epika, drama, diskurzivni književni oblici, Uvod u esej, Najčešće pogreške, Temeljna civilizacijska djela, Antička književnost (Homer: Ilijada, Plaut: Škrtac), Sofoklo: Antigona, Srednji vijek, Humanizam/predrenesansa (Dante, Petrarca), G. Boccaccio: Dekameron, Renesansa, Hrvatska renesansa, Barok, I. Gundulić: Dubravka, Klasicizam i prosvjetiteljstvo, Predromantizam, J. W. Goethe: Patnje mladog Werthera, Romantizam, Hrvatski romantizam, Protorealizam, Realizam, Hrvatski realizam, V. Novak: Posljednji Stipančići, Modernizam, H. Ibsen: Nora, Hrvatska moderna (Matoš, Vidrić, dijalektalna lirika), A. G. Matoš: Pjesme, Hrvatska književnost od 1916. do 1952., Lirika Antuna Branka Šimića, M. Krleža: Gospoda Glembajevi, Povratak Filipa Latinovicza, Kasni modernizam, A. Camus: Kuga, Lirika Tina Ujevića i Dragutina Tadijanovića, Dobriša Cesarić: Lirika, Druga moderna (Slamnig, Mihalić, Kaštelan, Parun, Pupačić), Postmodernizam, P. Pavličić: Dunav, Fonetika i fonologija, Morfologija, Sintaksa, Leksikologija, Uvježbavanje zadataka iz jezika

Cijena priprema je 750 kuna po osobi.

Pripreme za državnu maturu iz engleskog jezika za višu razinu u trajanju od 40 školskih sati održavat će se od utorka 3. travnja do nedjelje 8. travnja, od 17 do 21 sati, te u subotu 14. travnja i nedjelju 15. travnja, od 17 do 21 sati.

Sadržaj priprema: upoznavanje sa strukturom ispita državne mature, načini vrednovanja i ocjenjivanja, zajednička izrada probnog ispita – čitanje, obrada gramatičkih struktura, poredak riječi u engleskoj rečenici, postavljanje informativnih i da-ne pitanja, pregled sustava engleskih glagolskih vremena te njihove pravilne upotrebe, praktične vježbe s vremenima i usporedba s hrvatskim jezikom, Present Simple vs. Present Continuous, Past Simple vs. Present Perfect, prijedlozi s vježbama, modalni glagoli i njihova pravilna upotreba u formalnom stilu, pasivne konstrukcije i parafraziranje, kondicionalne rečenice, neupravna pitanja i želje, format i pisanje raspravljačkog eseja, formalni stil i upute što valja izbjegavati, pisanje odlomaka, kohezija i vezne riječi, vježbe vokabulara, tvorba riječi (složenice, izvedenice), istozvučnice, sinonimi, antonimi, pisanje zajedničkog sastavka na zadanu temu, pravopis i interpunkcija, analiza učeničkih sastavaka i uočavanje dobrih i loših rješenja, analiza i samo-provjera od strane polaznika, vježbanje na primjerima proteklih ispita državne mature

Cijena priprema je 1000 kuna po osobi.

Pripreme za državnu maturu iz engleskog jezika za nižu razinu u trajanju od 30 školskih sati održavat će se od utorka 3. travnja do nedjelje 8. travnja, od 17 do 21 sati.

Sadržaj priprema: upoznavanje sa strukturom ispita državne mature, načini  vrednovanja i ocjenjivanja ispita, zajednička izrada probnog ispita tijekom nastave – čitanje, obrada gramatičkih struktura i usporedba s hrvatskim jezikom (vrste riječi, pomoćni i modalni glagoli, pregled sustava engleskih glagolskih vremena prema okviru ZEROJ, Present Simple vs. Present Continuous, Past Simple vs. Past Continuous, Past Simple vs. Present Perfect, Future Forms: will/shall, be going to, Present Simple and Present Continuous for Future,  direktna i indirektna pitanja, neupravni govor, jednostavne i složene rečenice – nezavisno i zavisno složene rečenice), specifične podvještine za rješavanje ispitne cjeline Čitanje (tvorba riječi – sufiksi i prefiksi, složenice i izvedenice, sinonimi, homonimi i antonimi, tehnike uvježbavanja vještine čitanja, rješavanje zadataka višestrukog izbora, povezivanja i dopunjavanja), specifične podvještine za rješavanje ispitne cjeline Pisanje (vježbe vokabulara, pravopis i interpunkcija, kohezija i vezne riječi, različite vrste neformalnih pisanih tekstova – osobno pismo, razglednica, e-mail poruka, sastavak, pravila za pisanje e-mail poruke, analiza primjera pristupnika ispita državne mature iz engleskog jezika – uočavanje dobrih i loših rješenja, pisanje zajedničkog kratkog sastavka na zadanu temu), specifične podvještine za rješavanje ispitne cjeline Slušanje (uvježbavanje vještine slušanja – rješavanje zadataka povezivanja, rješavanje zadataka višestrukog izbora), vježbanje na primjerima proteklih ispita državne mature

Cijena priprema je 750 kuna po osobi.

Pripreme za državnu maturu iz njemačkog jezika za višu razinu u trajanju od 40 školskih sati održavat će se od utorka 3. travnja do nedjelje 8. travnja, od 17 do 21 sati, te u subotu 14. travnja i nedjelju 15. travnja, od 17 do 21 sati.

Sadržaj priprema: upoznavanje sa strukturom ispita državne mature, načini vrednovanja i ocjenjivanja, obrada gramatičkih struktura (imenice, članovi, zamjenice, brojevi, pridjevi, prijedlozi, prilozi, glagoli), struktura njemačke rečenice, poredak riječi u njemačkoj rečenici, upravni i neupravni govor, pregled sustava njemačkih glagolskih vremena te njihove pravilne upotrebe i primjer rečenice, praktične vježbe s vremenima i usporedba s hrvatskim jezikom, modalni glagoli i njihova pravilna upotreba, pasivne konstrukcije i parafraziranje, zavisnosložene i nezavisnosložene rečenice, jezične funkcije (oslovljavanje, predstavljanje, traženje, davanje i odbijanje dopuštenja, traženje i davanje savjeta, upozoravanje, uspostavljanje komunikacije, izražavanje stavova, želja, molbi, osjećaja, mišljenja, poticanje radnji, isticanje propusta, izdavanje naredbi, pružanje pomoći, davanje ili traženje obavijesti), format i pisanje eseja prema sadržajnim odrednicama, formalni stil i upute što valja izbjegavati, kohezija i vezne riječi, osnovni vokabular prema tematskim cjelinama, tvorba riječi (složenice, izvedenice), pravopis i interpunkcija, analiza učeničkih sastavaka i uočavanje dobrih i loših rješenja, analiza i samo-provjera od strane polaznika, uvježbavanje vještine slušanja, vježbanje na primjerima održanih ispita državne mature

Cijena priprema je 1000 kuna po osobi.

Pripreme za državnu maturu iz njemačkog jezika za nižu razinu u trajanju od 30 školskih sati održavat će se od utorka 3. travnja do nedjelje 8. travnja, od 17 do 21 sati.

Sadržaj priprema: upoznavanje sa strukturom ispita državne mature, načini  vrednovanja i ocjenjivanja ispita, obrada gramatičkih struktura (imenice, članovi, zamjenice, brojevi, pridjevi, prijedlozi, prilozi, glagoli), struktura njemačke rečenice, poredak riječi u njemačkoj rečenici, izražavanje želje i zapovijedi, infinitivne konstrukcije, zavisnosložene i nezavisnosložene rečenice, specifične podvještine za rješavanje ispitne cjeline Pisanje (vježbe vokabulara, pravopis i interpunkcija, kohezija i vezne riječi), različite vrste neformalnih pisanih tekstova (osobno pismo, razglednica, e-mail poruka, sastavak), pravila za pisanje e-mail poruke, analiza primjera pristupnika ispita državne mature iz njemačkog jezika (uočavanje dobrih i loših rješenja), specifične podvještine za rješavanje ispitne cjeline Slušanje (uvježbavanje vještine slušanja, rješavanje zadataka), vježbanje na primjerima održanih ispita državne mature

Cijena priprema je 750 kuna po osobi.